Certifikačný systém

prihláste sa

Certifikát Slovak Gold

Značka Slovak Gold sa udeľuje v troch základných kategóriách: výrobok, služba a špecifický produkt (napr. významné objavy, prototypy, vynálezy, projekty, priemyslové vzory, softvér, vedecké práce a celospoločensky prínosné publikácie). Systém podrobne popisujú Podmienky pre udelenie Certifikátu Slovak Gold. Garantuje odbornosť, kompetentnosť a nezaujatosť pri procese certifikácie. Základom, od ktorého sa odvíja každé konanie, je Prihláška. Do hodnotiaceho procesu vstupujú tieto subjekty:

  • prihlasovateľ (výrobca, dovozca, poskytovateľ služby, autor produktu a pod.),
  • odborná hodnotiteľská komisia, posudzujúca priloženú dokumentáciu,
  • sekretariát nadácie, vykonávajúci technicko-organizačnú činnosť,
  • prezídium nadácie, ktoré Certifikát Slovak Gold udeľuje.
Pre udelenie Certifikátu je rozhodujúce stanovisko odbornej hodnotiteľskej komisie. Vytvára sa osobitne pre každé konanie z vlastnej databázy, v ktorej je viac ako 1000 expertov. V komisii nemôže byť odborník s konfliktom záujmov.
Každý certifikovaný produkt získava na dobu 18 mesiacov právo používať značku Slovak Gold v presne definovanej podobe. Podmienkou je dodržanie stálej úrovne kvality. Ak sa v tomto období zistí jej pokles, značku je možné odobrať. Platnosť Certifikátu Slovak Gold možno na základe žiadosti držiteľa predĺžiť na ďalšie osemnásťmesačné obdobie, najviac však dvakrát.

Certifikát Slovak Gold Exclusive

Tento jedinečný certifikát udeľuje Nadácia v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave od roku 2006. Neudeľuje sa však produktu, ale subjektu – obvykle firme. Tá musí v prihláške dlhodobo – minimálne za posledných päť rokov – preukázať nielen dobré výsledky hospodárenia, ale aj iné súvisiace, celospoločensky žiaduce hodnoty. Napríklad stabilitu a perspektívnosť firmy, starostlivosť o zamestnancov, životné prostredie, investície do rozvoja a podobne. Univerzita i Nadácia sa na hodnotiacom procese podieľajú rovnakým dielom. Ich najvyšší predstavitelia – rektor univerzity i prezident nadácie – tento v našich podmienkach výnimočný certifikát aj podpisujú a odovzdávajú. Držiteľ tohto certifikátu sa v rámci svojho postavenia, pôsobenia a partnerských vzťahov dostáva do pozície vysokého kreditu, vierohodnosti a spoľahlivosti. Ide teda o naozaj originálny produkt, pretože žiaden podobný systém posudzovania firiem na Slovensku zatiaľ neexistuje.